Hệ thống phân tích tra cứu dữ liệu thống kê

Hướng dẫn khai thác phân tích dữ liệu

HuongDan.docx

Hướng dẫn:

1. Bấm nút "Chọn chỉ tiêu" để chọn chỉ tiêu.

2. Bấm nút "Sang bước 2".

Danh sách các chỉ tiêu đã chọn
STT Chỉ tiêu Nhóm chỉ tiêu DVT Hủy tất cả